"Kto czyta - zyje wielokrotnie. Kto zas z ksiazkami obcowac nie chce na jeden zywot jest skazany." - Józef Czechowicz
Wakacje!
Menu strony
Niepodległa
Wyszukiwarka
Akcje charytatywne
Nakarm głodne dziecko.

Godziny lekcyjne
 1.    745 -   830
 2.    840 -   925
 3.    935 - 1020
 4. 1030 - 1115
 5. 1130 - 1215
 6. 1230 - 1315
 7. 1320 - 1405
 8. 1410 - 1455
 9. 1500 - 1545
 10. 1550 - 1635

Regulamin biblioteki

1. Biblioteka szkolna jest pracownia szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych oraz doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

2. Integralną część biblioteki stanowią:
a) wypożyczalnia
b) kącik czytelniczy.

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki.
  1) Do zadań biblioteki należy:
  a) gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
  b) gromadzenie i wypożyczanie, udostępnianie oraz przekazywanie uczniom bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
  c) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną,
  d) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów,
  e) wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
  f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
  g) określenie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów (Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej).
 2. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:
  a) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
  b) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
  c) prowadzenie zajęć dydaktycznych
  d) korzystanie z komputera z dostępem do Internetu
  e) gromadzenie, przechowywanie oraz wypożyczanie, udostępnianie i przekazywanie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor w uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, tak aby umożliwić dostęp do jej zbiorów przede wszystkim podczas zajęć lekcyjnych oraz przed i po ich zakończeniu.
 4. Zadania (obowiązki) nauczyciela-bibliotekarza w zakresie prac pedagogicznych:
  a) udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
  b) organizowanie działalności informacyjnej i czytelniczej,
  c) promowanie biblioteki i czytelnictwa,
  d) poznawanie czytelników i ich pozyskiwanie,
  e) udzielanie porad w doborze lektury,
  f) prowadzenie rozmów z uczniami na temat przeczytanych książek,
  g) indywidualny instruktaż w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej,
  h) wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień poprzez naukę poszukiwania źródeł informacji wykraczających poza program nauczania,
  i )wspieranie uczniów mających trudności w nauce poprzez pomoc w poszukiwaniu informacji
  j) przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym
  k) organizowanie działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną
 5. Zadania (obowiązki) nauczyciela-bibliotekarza w zakresie prac techniczno-organizacyjnych
  a) troska o właściwą organizację pracy biblioteki szkolnej
  b) dbałość o wyposażenie i estetykę biblioteki
  c) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami
  d) prowadzenie ewidencji zbiorów i ich selekcjonowanie
  e) opracowanie zbiorów (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne, konserwacja)
  f) prowadzenie dziennika biblioteki, statystyki dziennej i rocznej
  g) składanie rocznych sprawozdań z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole
  h) doskonalenia warsztatu pracy.
 6. Do zbiorów bibliotecznych należą :
  1) lektury podstawowe i uzupełniające,
  2)wybrane pozycje z literatury pięknej oraz popularnonaukowej i naukowej,
  3)wydawnictwa informacyjne i albumowe,
  4) czasopisma,
  5) podręczniki i materiały edukacyjne.
 7. Biblioteka szkolna współpracuje z:
  1) uczniami w zakresie:
  a) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelniczych uczniów ,
  b) pogłębiania i wyrabiania u uczniów nawyku szacunku do książki i odpowiedzialności za jej użytkowanie;
  2) nauczycielami w zakresie:
  a) udostępniania zbiorów,
  b) przekazywania wychowawcom informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczane książki.
  3). rodzicami w zakresie:
  a)wyposażenia uczniów w bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
  b) przekazywania informacji o stanie czytelnictwa uczniów oraz o sposobie wywiązywania się z obowiązku dbania o wypożyczone książki,
  c) popularyzowania wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz sposobie przezwyciężania trudności w nauce i wychowaniu.
 8. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami w zakresie organizowania imprez czytelniczych oraz wymiany książek i innych materiałów.
 9. Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określają Zasady korzystania z biblioteki.

 

Zasady korzystania z biblioteki

 1. Biblioteka udostępnia swe zbiory od września do czerwca, w wyznaczonych godzinach.

- inne możliwości:

Uczniowie klas I - VII szkoły podstawowej mają możliwość wypożyczania książek z biblioteki szkolnej na okres wakacji letnich po podpisaniu następującego oświadczenia:

"Wypożyczyłem/wypożyczyłam książki z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Gogołowej na wakacje ......r.

Zobowiązuję się do ich zwrotu do ...........r.

Jeśli wcześniej zrezygnuję z nauki w ZS w Gogołowej, zwrócę książki przed odebraniem dokumentów szkolnych z sekretariatu."

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można:
  a. wypożyczając je do domu (lektury szkolne, inna literatura piękna, książki popularnonaukowe, podręczniki),
  b. czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma),
  c. wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do dyspozycji nauczycieli).
 2. Jednorazowo na koncie jednego czytelnika może być maksymalnie 5 książek.
 3. Książki wypożyczane są na okres jednego miesiąca, jeśli książka nie jest zamówiona to można prosić o przesunięcie terminu jej zwrotu.
 4. Czytelnik może przedstawić swoje propozycje książek, które warto zakupić do biblioteki.
 5. W bibliotece jest wolny dostęp do półek. Uczeń sam wybiera sobie książkę, którą chce przeczytać.
 6. Czytelnik wchodzi do biblioteki bez zbędnego bagażu, jedzenia oraz zachowuje się cicho.
 7. Przeglądając książki i czasopisma należy odłożyć je na to samo miejsce.
 8. Wszystkie wypożyczane materiały należy zwrócić w dobrym stanie.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest odkupić taką samą książkę lub inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Wkład w prace biblioteki, ofiarowanie własnych - przydatnych w bibliotece książek oraz aktywne czytelnictwo zostaną nagrodzone uwagą pozytywną. Szczególnie wyróżniających się uczniów bibliotekarz nagradza dyplomami.
 11. Komputery dla czytelników wykorzystujemy jako jedno ze źródeł informacji i edukacji. Czytelnik nie zaśmieca pamięci komputera, nie wgrywa gier, programów itp.
 12. Przed pierwszym wypożyczeniem książek należy przeczytać regulamin i podpisać kartę czytelnika. Podpisując kartę zgadzasz się na warunki regulaminu.

 

 

Regulamin korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych
 i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej.

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością szkoły.
 2. Ilekroć mowa o:
 • podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a zakupiony z dotacji celowej;
 • materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 • materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych.
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
 • wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową;
 • zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną ;
 • przekazuje uczniom, bez obowiązku zwrotu do biblioteki materiały ćwiczeniowe.
 1. Każdy uczeń szkoły jest czytelnikiem szkolnej biblioteki i obowiązuje go regulamin biblioteki.
 2. Uczeń podpisuje zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu biblioteki i regulaminu korzystania z podręczników. Dane osobowe gromadzone w bibliotece podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i są przetwarzane zgodnie z Instrukcją przetwarzania danych w Zespole Szkół w Gogołowej .
 3. Uczeń może zabierać podręczniki do domu z obowiązkiem przynoszenia ich na zajęcia.
 4. W terminie wskazanym przez nauczyciela uczniowie zwracają wypożyczone podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki. Do biblioteki nie zwraca się materiałów ćwiczeniowych, które z chwilą wypożyczenia pozostają na stałym wyposażeniu ucznia.
 5. Poszanowanie zbiorów bibliotecznych - zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:
 • czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;
 • czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;
 • zabrania się wszelkiego sposobu niszczenia podręczników i innych materiałów edukacyjnych;
 • uczeń wykonuje ćwiczenia w materiałach ćwiczeniowych;
 • podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym uczniom.
 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:
 • uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w dniu przerwania nauki,
 • w przypadku zmiany szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole protokół zdawczo-odbiorczy, do której uczeń został przyjęty przekazanie materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego, do której uczeń przechodzi.
 1. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego rodzic/prawny opiekun/pełnoletni uczeń zobowiązany jest do odkupienia zniszczonych/brakujących podręczników.

 

Ostatnia aktualizacja strony: 16 czerwca 2020
Strona główna Strona główna Konkursy Wystawy
Powered by WordPress
Theme and modifications by Kamil Wawrzyczek
Panel Administracyjny